Algemene Voorwaarden BEELD31 – Fotografie in opdracht

Deze Algemene Voorwaarden slaan op de Dienst Fotografie in opdracht die BEELD31 aanbiedt.

 

1 – Definities

BEELD31
BEELD31, gevestigd aan de Wickelaan 4, 2265 DE te Leidschendam.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65792564.
BEELD31 biedt Beeldlicenties voor gebruik van Nederlands Beeld aan.
Daarnaast biedt BEELD31 de dienst fotografie in opdracht aan.

Algemene Voorwaarden
De voorwaarden die van toepassing zijn wanneer de Klant gebruik maakt
van de Dienst die BEELD31 aanbiedt. De algemene voorwaarden zijn
gepubliceerd op de Website van BEELD31.

Dienst
De door BEELD31 geleverde dienst, bestaande uit fotografie in opdracht.

Beeld(en)
De beelden die uit de fotoshoot die BEELD31 in opdracht van de klant
heeft uitgevoerd zijn voortgevloeid.

Klant
Het bedrijf, de organisatie of de persoon die gebruik wilt maken van de
Dienst die BEELD31 aanbiedt.

Offerte(s)
Een aanbieding van BEELD31, verstuurd per mail.

Overeenkomst
De overeenkomst die tot stand komt tussen BEELD31 en de Klant wanneer
de Klant aangeeft BEELD31 in te willen zetten voor fotografie in opdracht
en de hiervoor opgestelde Offerte heeft ondertekend.

Website
De website van BEELD31: www.beeld31.nl

 

2 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en rechtsbetrekking tussen BEELD31 en de Klant, inclusief Offertes en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een Overeenkomst.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan enkel afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet geldig en worden door BEELD31 van de hand gewezen.
 • Indien enige bepaling vermeld in deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 • Bij onduidelijkheden over de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, dient de Klant contact op te nemen met BEELD31.
 • Wanneer zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden beschreven staat, dan dient ook deze situatie in de geest van deze Algemene Voorwaarden te worden beoordeeld.

 

3 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • BEELD31 heeft ten allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Van een wijziging zal de Klant op de hoogte worden gesteld. Eventuele wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd en zullen pas van kracht zijn wanneer de Klant van de wijziging op de hoogte is gesteld. De meest actuele Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website. Indien de Klant de Dienst blijft gebruiken na wijziging van de Algemene Voorwaarden, accepteert de Klant daarmee de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 • Indien de Klant de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden niet accepteert, heeft de Klant het recht om niet langer gebruik te maken van de door BEELD31 aangeboden Dienst.

 

4 – Offertes

 • Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de Offertes wordt vermeld wat er bij de Dienst zit inbegrepen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal uren fotografie, het aantal te leveren Beelden en de levertijd die hier aan verbonden is, de reiskosten, etc. Offertes zijn tot 14 dagen na de uitgegeven datum geldig.
  Op de offertes wordt zowel de prijs exclusief BTW als het totaalbedrag inclusief BTW weergegeven.
 • Indien de klant akkoord gaat met de Offerte, dient de klant de opdracht door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging per mail te bevestigen. De Overeenkomst is nu definitief.

 

5 – Overeenkomst

 • BEELD31 heeft het recht om alles wat bij een Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 • Wijzigingen in de Overeenkomst door de Klant om welke reden dan ook, zijn voor rekening van de Klant en zullen door BEELD31 slechts worden uitgevoerd na een aparte Offerte van meerkosten die door de Klant voor akkoord is ondertekend en aan BEELD31 is geretourneerd.

 

6 – Uitvoering opdracht

 • BEELD31 zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin BEELD31 gebruikelijk werkt.
 • BEELD31 spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de Dienst. De Klant is verplicht om de omstandigheden voor BEELD31 zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 • BEELD31 levert de Beelden af in de door BEELD31 gebruikelijke stijl, waarbij professionele nabewerking aan te pas komt.

 

7 – Factuur en betaling

 • De factuur wordt tegelijk met de levering van de Beelden per mail naar de Klant verstuurd.
 • Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Indien na het verstrijken van deze termijn de betaling nog niet volledig voldaan is, ontvangt de Klant een herinnering voor het betalen van de factuur. Indien de Klant het verschuldigde bedrag na deze herinnering niet binnen 7 dagen heeft uitbetaald, is de Klant in verzuim. Vanaf dit moment is de Klant rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.
 • Indien de klant in verzuim is of op een andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten die BEELD31 ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de klant.
 • Geen enkel gebruik van de geleverde Beelden op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Klant de uitstaande factuur van BEELD31 nog niet heeft voldaan.

 

8 – Beelden, licentie, levertijd en opslag

 • De Beelden worden professioneel nabewerkt en in hoge resolutie via WeTransfer aan de klant afgeleverd.
 • Het is niet toegestaan om de Beelden van BEELD31, in welke vorm dan ook, aan te passen.
 • Voor alle Beelden die vanuit de Dienst geleverd worden geldt onbeperkt gebruiksrecht. Hiermee mogen de beelden voor een onbeperkt aantal online en print doeleinden gebruikt worden, nu en in de toekomst.
 • De levertijd van de Beelden verschilt per Overeenkomst en wordt in de Offerte vastgesteld.
 • De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de aangeleverde Beelden.
  De aangeleverde Beelden worden tot 30 dagen na het versturen van de Beelden door BEELD31 bewaard. Na deze 30 dagen is BEELD31 niet meer verplicht om de Beelden te bewaren en kunnen deze niet meer bij ons opgevraagd worden.

 

9 – Auteursrecht en eigendom

 • Het auteursrecht alsmede de andere rechten van intellectuele eigendom op alle, in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust ten allen tijde bij BEELD31.
 • De Beelden blijven ten allen tijde eigendom van BEELD31.
 • Het is niet toegestaan om de aangeleverde Beelden door te verkopen of over te dragen, dan wel het sublicentieren, herlicentieren, uitlenen of leasen van de Beelden.

 

10 – Inbreuk op auteursrecht

 • Bij inbreuk op het auteursrecht van BEELD31 dient de Klant een schadevergoeding te betalen ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijke licentievergoeding (vermeld in de opgestelde Offerte), zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

11 – Portretrecht

 • Voor publicatie van Beelden (die zijn voortgevloeid uit de Dienst) op de website, social-mediakanalen en andere uitingen van BEELD31, vraagt BEELD31 altijd toestemming voor publicatie aan de geportretteerde. Dit gebeurt door middel van een toestemmingsformulier. De geportretteerde kan zelf bepalen of hij/zij met de publicatie instemt.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 • BEELD31 zal de Beelden nooit verkopen aan derden, tenzij hier schriftelijke toestemming voor is gegeven door de Klant.

 

12 – Naamsvermelding

 • Bij publicatie van de Beelden van BEELD31, dient de volgende naamsvermelding te worden geplaatst: © BEELD31.

 

13 – Annulering

 • In geval van annulering van een Overeenkomst door de Klant op welk moment en om welke reden dan ook, heeft BEELD31 recht op 25% van de overeengekomen vergoeding vastgelegd in de ondertekende Offerte.
 • Bij overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf van BEELD31, stelt BEELD31, indien gewenst en indien mogelijk een andere fotograaf aan. De Klant heeft in geval van overmacht van de fotograaf van BEELD31 het recht om het contract te ontbinden. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf van BEELD31 is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van de door de Klant reeds voldane bedrag of het zoeken van een vervangende fotograaf.

 

14 – Onmacht

 • In alle gevallen van onmacht (denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal of onverwachts technisch falen van de apparatuur van de fotograaf), kan de Klant BEELD31 voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen om een vergoeding of schadeloosstelling.

 

15 – Klachten

 • Klachten inzake de geleverde Dienst of de geleverde Beelden dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de Beelden schriftelijk aan BEELD31 te worden medegedeeld. In een dergelijk geval wordt er samen met de Klant gezocht naar een oplossing die voor beide partijen gepast is.

 

16 – Privacy statement

 • In het Privacy statement, te vinden op de Website, staat genoteerd hoe BEELD31 omgaat met de gegevens en privacy van de Klant.

 

17 – Aansprakelijkheid

 • BEELD31 is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Klant, tenzij er sprake is van opzet.
 • De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 

18 – Faillissement/surseance

 • Zowel BEELD31 als de Klant hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Klant heeft BEELD31 het recht de Overeenkomst te beëindigen.

 

19 – Recht

 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of niet van toepassing blijkt te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aantasten.
 • Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 

Laatst gewijzigd: december 2018